Konferens: 4-5 november 2019, Uppsala

Laddar

Onlineanmälan

Välkommen till en konferens om koldioxidbudgetar och snabb omställning på Uppsala Universitet!

Konferensen tar avstamp i forskning och tillämpning av koldioxidbudgetar i Sverige för att blicka utåt och framåt och innefattar föjlande frågor:

  • Hur har det gått i de kommuner som tagit fram en budget?
  • Hur integreras och används denna tillsammans med befintliga mål inklusive mål för indirekta/konsumtionsbaserade utsläpp?
  • Vad bör och kan en budget innehålla, vad kan följas upp?
  • Vilka behov ser vi tillsammans framöver?

Vi får ta del av både forskning och praktik i Sverige och internationellt, samt höra om och diskutera hur kommuner och andra aktörer tänker kring koldioxidbudgetar. Delta för att bidra med din kunskap och erfarenhet, och ta del av andras.

Vart: Ekonomikum, Uppsala Universitet. (Kyrkogårdsgatan 10)

Frågor? Vänligen kontakta daniela.ceder(at)cemus.uu.se

Program

För att ladda ner konferensschemat som pdf:


Sessionsbeskrivingar

Koldioxidbudgetar, bakgrund, nuläge & framåtblick (10:15)

Kevin Anderson inleder konferensen med att beskriva bakgrunden, nuläget och blicka framåt gällande arbetet med koldioxidbudgetar och klimatomställningen.


Två år med koldioxidbudgetar (10:55)

Paneldiskussion med kommuner, regioner och län som har en budget


Manchesters implementering av en koldioxidbudget (13:00)

Jonny Sadler kommer att berätta om Manchesters resa med att införa en koldioxidbudget i staden. Han förklarar Manchesters planer för att klara sin koldioxidbudget samt hur man tar hänsyn till utsläpp från flyg och konsumtion.


Workshop kring Manchesters implementering av sin koldioxidbudget – Parallell Session (14:00)

Programansvarig för staden Manchesters Climate Change Agency, Jonny Sadler och Manchester kommunpolitiker och miljö-, stadsplanering- och transportansvarig Angeliki Stogia samtalar om implementeringen av att nå målen i Manchesters koldioxidbudget. 

Arrangör: Uppsala Universitet och Manchester City

Sessionsledare: Jonny Sadler, Manchesters Climate Change Agency och Angeliki Stogia, Manchester City Council


Hur styr vi mot hållbar konsumtion – Parallell Session (14:00)

Att påverka individuella konsumtionsval är både svårt och kontroversiellt, och i praktiken är det en begränsad uppsättning styrmedel som används. Är det ens möjligt att minska den totala mängden konsumerade varor? Hur kan frågan hanteras i kommunala strategier för hållbar konsumtion?

Sessionsledare: Mikael Malmaeus, ekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Arrangör: IVL / CCL


Kommunens roll i omställningen – Parallell Session (15:15)

En workshop med utgångspunkt i den 10-punktlista med åtgärder som klimatkommunerna släpper under hösten. Vi lyfter även fram goda exempel och berättar om klimatkommunernas arbete.

Sessionsledare: Maria Ivansson, verksamhetsledare Klimatkommunerna

Arrangör: Klimatkommunerna


Konsumtionsbaserade utsläpp – var står vi idag gällande mätning och uppföljning – Parallell Session (15:15)

För många städer i såväl Sverige som andra höginkomstländer sker en stor del av växthusgasutsläppen utanför nationens gränser. Det saknas standardiserade sätt för att mäta och rapportera på dessa trots att många städer börjar sätta mål på att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp. Tillsammans tittar vi på vad städer kan rapportera redan idag och vad som behövs för att ta fram ett fungerande ramverk för rapportering i framtiden.

Sessionsledare: Sabina Andrén, Programsamordnare Hållbara städer och Carina Borgström Hansson, Senior rådgivare WWFs stadsprogram och expert ekologiska fotavtryck, Världsnaturfonden WWF

Arrangör: WWF Världsnaturfonden


Utkast på nationell process för att fastställa sektorsbudgetar (9:10)

Om koldioxidbudgetarna ska bli vägledande för kommunernas omställningsarbete måste dessa brytas ner i mindre delbudgetar, t.ex. sektorsvis. En process för hur detta skulle kunna ske där kommunerna driver processen beskrivs av Martin Wetterstedt från Klimatledarskapsnoden, Uppsala Universitet.


Oslo kommuns arbete med klimatbudgetar (9:30)

Audun Garberg, avdelningschef, klimatavdelning Oslo kommun


Djupdykning Oslos klimatbudgetar – Parallell Session (10:10)

Audun Garberg, avdelningschef, klimatavdelningen Oslo kommun samtalar om implementering av klimatbudgetar i staden.

Sessionsledare: TBA

Arrangör: Klimatledarskapsnoden


Att jämföra och visualisera budgetperspektivet – Parallell Session (10:10)

– Hur ligger din kommun till relativt 2-gradersmålet? Lever din regions utsläppsreduktionsmål upp till Parisavtalet? Hur skulle utsläppsmålen behöva se ut för att hålla sig inom 1,5-gradersmålet? För att besvara frågor av denna sort krävs en lokal koldioxidbudget, men också en ny typ av visualiserade jämförelser som tydligt kommunicerar att det är den ackumulerade mängden koldioxid som räknas. I denna workshop fördjupar vi oss i vad diagram och jämförelser kan bidra med för att skapa förståelse.

Sessionsledare: Anders Heggestad

Arrangör: Klimatsekretariatet


Klimatlätt – samverkan för medborgarengagemang och minskat klimatavtryck – Parallell Session (11:00)

Hur kan medborgarnas kunskaper, deltagande och engagemang användas som drivkraft i klimatomställningen? Klimatlätt är ett initiativ som samlar kommun, företag och civilsamhällets organisationer för att tillsammans främja hållbara livsstilar och underlätta mer hållbara val i vardagen. Genom appen Svalna får Uppsalas invånare koll på sin klimatpåverkan och hjälp att minska den. Med grupper som genomför “Klimatstegstävlingar” når projektet ut till nya grupper och människor.


Handlingsplan för 2020 – Parallell Session (11:00)

Så minskar vi utsläppen med 16%. Deltagarna får ge förslag på vad privatpersoner, kommun/region, företag och regeringen (lagstiftning, regleringsbrev) ska göra för att nå minskningen.

Sessionsledare: Isak Stoddard, tidigare koordinator för Zennström professuren vid Klimatledarskapsnoden, Uppsala Universitet

Arrangör: Uppsala Universitet


Hur får vi med utsläpp från jord- och skogsbruk i en klimatstrategi? – Parallell Session (13:00)

Beskrivning: Utsläpp från jord- och skogsbruk kan stå för en betydande del av en kommuns klimatpåverkan. Hur stora är dessa, när uppstår de och vad kan en kommun göra föra att minska dessa?

Sessionsledare: Thomas Kätterer, prof. Sveriges lantbruksuniversitet

Arrangör: SLU


Snabb omställning av transportsektorn – Parallell Session (13:000)

Transportsektorn står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Biogas Öst med BioDriv Öst har medverkat i en lång rad projekt för att kartlägga hur en snabbare omställning till en fossiloberoende transportsektor skulle kunna gå till. Vad behövs? Vilken effekt ger olika åtgärder? Vad kan/borde vi göra? Var med och diskutera! Biogas Öst och BioDriv Öst arbetar för att främja förnybara alternativ i transportsektorn i Östra Mellansverige.

Sessionsledare: Björn Isaksson, Biogas Öst med BioDriv Öst

Arrangör: Biogas Öst/BioDriv Öst


Kostnad

Hela konferensen inkl. konferensmiddag 3500 ex. moms. Dag 1 2200 ex. moms, dag 2 2000 ex.moms. Detltagare från idéella organisationer kan konktakta oss för ev. reducerad kostnad.

Frågor? Vänligen kontakta daniela.ceder(at)cemus.uu.se

Onlineanmälan

Om klimatledarskapsnoden (CCL) vid Uppsala universitet Klimatledarskapsnoden ligger under programmet Naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet har tagit fram koldioxidbudgetar till ett 20-tal kommuner, regioner och län. En del av vår pågående forskning handlar om attutveckla ett digitalt verktyg för att beräkna och följa uppkoldioxidbudgetar och andra energirelaterade mål, samt att bidra med beslutsstöd vid utvärdering av olika åtgärder. Till detta projekt söker vi projektpartners både inom offentlig och privat sektor